REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.purobio.com.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.purobio.com.pl prowadzony jest przez firmę Puro Verde Rząd Sp.J. z siedzibą w Otwocku, ul. Kaczeńców 20, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000687400, NIP 5322056210, REGON 363407849

zwanym “Sprzedającym”.

§ 1

Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Kupujący – konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które dokonują zamówienia w ramach sklepu internetowego.

3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna.

4. Towar - produkty których dotyczy umowa sprzedaży, prezentowane w sklepie internetowym.

5. Umowa - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (także drogą telefoniczną).

6. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.purobio.com.pl sklep, za pośrednictwem, którego Kupujący może kupić towar.

7. Strona - Sprzedający i Kupujący.

8. Strona internetowa - strona internetowa sklepu znajdująca się pod adresem www.purobio.com.pl.

9. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2

Zasady ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Na stronie internetowej umieszczone są zdjęcia packshot produktów, które mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości.

§ 3

Składanie zamówień

1. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.purobio.com.pl

2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego treści.

4. Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.

5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Wycofanie nie dotyczy zamówionego towaru przyjętego do realizacji.

8. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego.

9. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia przez stronę internetową jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie adresu, na który towar ma być wysłany, numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających przesłanie potwierdzenia złożenia zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym adresem, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.

10. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

11. Klient akceptuje ostatecznie złożone drogą internetową zamówienie w momencie jego końcowego potwierdzenia opcją “potwierdź: zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

12. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres podany w złożonym zamówieniu.

13. Sprzedający w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia.

14. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się:

w przypadku płatności przelewem - w najbliższy dzień pracujący po dniu, w którym wpłynęła wpłata na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

w przypadku wyborem opcji „płatność PayU” w najbliższy dzień pracujący bezpośrednio po dniu, w którym dokonano złożenia zamówienia.

§ 4

Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej InPost lub DHL. Koszt wysyłki wynosi od 8,90 zł do 16,99 zł. w zależności od wybranej formy dostawy. Przy zamówieniu powyżej 100zł dostawa gratis.

3. Maksymalny czas realizacji zamówienia (od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do wysłania przesyłki do Kupującego) wynosi do 4 dni roboczych. Zawsze jednak doskładamy wszelkich starań, aby wysyłki były realizowane jak najszybciej.

5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem określonym w pkt.3. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „płatność PayU”. Przy wyborze opcji płatności „przelew tradycyjny” do czasu podanego należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).

6. Kupujący obciążany jest kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w kosztach wysyłki. Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości zamówienia.

7. Sprzedający może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłat za wysyłkę, umieszczając stosowną informację na stronach www.purobio.com.pl

§ 5

Płatności

1. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Na życzenie Kupującego po przekazaniu Sprzedającemu niezbędnych danych Sprzedający wystawi fakturę VAT.

2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar zamówiony w sklepie internetowym, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy, (dotyczy opcji „przedpłata/przelew tradycyjny” ). W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie zamówienie zostaje anulowane.

3. W sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

-Wpłata na konto bankowe o numerze 3417 5000 1200 0000 0031 95 1097 prowadzone przez bank Raiffeisen Bank Polska S.A. (przy aktywnej opcji przedpłata/przelew tradycyjny)

-Przelew online PayU

4. Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.

§ 6

Odbiór towaru

1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

2. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu dostarczenia Kupującemu towaru.

3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Oświadczenie można złożyć wysyłając email na adres biuro@puroverde.pl . Oświadczenie można sformułować samodzielnie tak aby zawierało listę zwracanych towarów, datę odbioru towaru, imię, nazwisko, adres Kupującego, datę wystawienia oświadczenia oraz numer rachunku bankowego Kupującego w przypadku zgody na taką formę zwrotu płatności.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.

8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towary Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

9. Zwracane towary wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej oraz dowodem potwierdzającym, że Kupujący nabył towar u Sprzedającego (np. paragon, faktura) należy zwrócić na adres Sprzedającego.

10. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z zastrzeżeniem pkt. 12 niniejszego paragrafu). W przypadku, gdy towar nie zostanie zwrócony przed upływem tego terminu, zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po jego otrzymaniu i dokonaniu sprawdzenia zwracanego towaru.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu, będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że Sprzedający zgodził się je ponieść.

14. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.

15. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 14 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca (w przypadku wystawienia faktury VAT) lub protokół reklamacyjny paragonu, który na wyraźne żądanie Kupującego może być do niego wysłany. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem lub drogą elektroniczną. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres Sprzedającego.

§ 8

Procedura reklamacji

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego wraz z dowodem potwierdzającym zakup (np. paragon, faktura) należy odesłać na koszt Kupującego na adres siedziby firmy.

2. Sprzedający jako dystrybutor ponosi odpowiedzialność za wady produktów tylko w zakresie odpowiedzilności dystrybutora na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i będą one stosowane również przy rozpatrywaniu reklamacji.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych i przed upływem tego terminu Kupujący zostanie poinformowany o stanowisku Sprzedającego. Kupujący będący Konsumentem otrzyma odpowiedź na papierze lub drogą email na podany w zamówieniu adres.

4. W przypadku uznania reklamacji wymieniony towar odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego

5. W przypadku nie uznania reklamacji, towar może zostać odesłany, jednak na koszt Kupującego.

6. Do zachowania terminu gwarancji wystarczy wysłanie zawiadomienia przed upływem terminu gwarancji na piśmie lub drogą e-mail.

7. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@puroverde.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien opisać zaistniały problem. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni reklamacje rozpatrzy, a Kupujący otrzyma w tej sprawie odpowiedź.

§ 9

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Dokonywanie przez Kupującego zakupu w sklepie internetowym wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” (oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), których administratorem jest Puro Verde Rząd Sp.J. , ul. Kaczeńców 20, 05-400 Otwock. Informacje te służą jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki towarów. W związku z tym Puro Verde Rząd Sp. J. ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizację zamówienia.

2. Dane przekazywane są przez Kupującego dobrowolnie, a Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu proszę przesłać e-mail pod adres: biuro@puroverde.pl lub list polecony na adres: Puro Verde Rząd Sp.J., ul. Kaczeńców 20, 05-400 Otwock

3. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin oraz politykę prywatności obowiązującą w sklepie (dostępna na stronie internetowej www.purobio.com.pl) oraz wyraża zgodę na otrzymanie maila z prośbą o wystawienie opinii.

§ 10

Zgodna na zbieranie opinii

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym do Klienta zostanie wysłana wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora

§ 11

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Kupujący będący Konsumentem po wyczerpaniu trybu reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2. Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). Kupujący będący Konsumentem może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

3. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, czyli w szczególności są to rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php . Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym, a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a które nie zostały rozstrzygnięte w pozasądowym rozpatrywaniu reklamacji, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

5. Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Kupującym.

6. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego puroBIO prosimy przesyłać na adres biuro@puroverde.pl

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, wskutek czego umowa ta uważana jest za niezawartą, a strony obowiązane są do wzajemnego zwrotu świadczeń w stanie niezmienionym)

1.Adresat: Puro Verde Rząd Sp.J., ul. Kaczeńców 20, 05-400 Otwock, email: biuro@puroverde.pl

2.Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

3. Data odbioru towaru i numer zamównienia:

4. Imię i nazwisko Kupującego:

5. Adres Kupującego:

6. Proszę o zwrot kwoty:

Słownie:

Na konto nr:

7. Podpis Kupującego (niezbędny jedynie w wersji papierowej):

8.Data: